XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition

 

REGULAMIN

1. XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci Ale kino! odbywa się w dniach 15-20.05.00 w Poznaniu pod patronatem:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 • Komitetu Kinematografii,

 • Miasta Poznania,

 • Telewizji Polskiej SA.

2. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka i Instytucja Filmowa Film-Art. Współorganizatorem jest Centrum Kultury “Zamek”.

3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci, stymulowanie ich dystrybucji oraz utworzenie forum z udziałem twórców, krytyków, dystrybutorów, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi także istotny element w systemie edukacji kulturalnej poprzez udostępnienie projekcji dziecięcej widowni oraz towarzyszące mu różnorodne formy edukacyjne.

4. Festiwal składa się z następujących sekcji:

 • konkurs międzynarodowy,

 • konkurs krajowy,

 • sekcja informacyjna,

 • retrospektywa i pokazy specjalne,

 • Ale kino! - warsztaty - całoroczne warsztaty filmowe dla dzieci.

5. Do konkursu międzynarodowego mogą być zgłaszane filmy zagraniczne oraz filmy polskie zgłoszone do konkursu krajowego, spełniające następujące warunki:

 • aktorskie lub animowane, w dowolnym metrażu,

 • rok produkcji 1998, 1999 i 2000,

 • nie pełniące wyłącznie funkcji oświatowej, naukowej lub reklamowej,

 • na taśmie 35 mm, wyłącznie z optyczną rejestracją dźwięku.

Uczestnictwo i nagrody w innych festiwalach nie są przeszkodą w zgłoszeniu filmu do konkursu.

6. Do konkursu krajowego mogą być zgłaszane filmy spełniające następujące warunki:

 • aktorskie lub animowane, w dowolnym metrażu,

 • zrealizowane przez polskiego reżysera i polskiego producenta,

 • rok produkcji 1999 i 2000,

 • nie pełniące wyłącznie funkcji oświatowej, naukowej lub reklamowej,

 • na taśmie 35 mm, wyłącznie z optyczną rejestracją dźwięku lub na taśmie magnetycznej w systemie profesjonalnym.

Uczestnictwo i nagrody w innych festiwalach nie są przeszkodą w zgłoszeniu filmu do konkursu.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać producenci i dystrybutorzy.

7. Selekcji filmów dokona Dyrektor Festiwalu. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu filmu do Festiwalu do dnia 30.03.00.

8. Filmy zgłaszane są do Festiwalu za pomocą specjalnej karty zgłoszenia. Zgłoszenia powinny być nadsyłane do 1 marca 2000. Do karty dołączyć należy kasetę wideo VHS; w przypadku filmów zagranicznych z napisami lub listą dialogową w języku angielskim.

W przypadku zakwalifikowania filmu należy nadesłać:

 • streszczenie, nie dłuższe niż 1/2 strony maszynopisu,

 • biografię i filmografię reżysera,

 • pakiet informacji prasowych, fotosy, plakaty.

9. Nagrody.

Filmy biorące udział w konkursie międzynarodowym oceniane będą przez międzynarodowe profesjonalne jury, powołane przez Dyrektora Festiwalu.

Jury konkursu międzynarodowego przyzna główną nagrodę Festiwalu:

 • Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu.

Ponadto jury konkursu międzynarodowego przyzna następujące nagrody:

 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego,

 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego reżysera,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego aktora,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego odtwórcy roli dziecięcej,

 • Poznańskie Koziołki dla autora najlepszego opracowania plastycznego w filmie animowanym,

 • Poznańskie Koziołki za animację,

 • Poznańskie Koziołki za muzykę,

 • Poznańskie Koziołki za scenografię,

 • Poznańskie Koziołki za scenariusz,

 • Poznańskie Koziołki za zdjęcia.

Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Międzynarodowe Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży (CIFEJ) powoła własne jury w konkursie międzynarodowym. Jury przyzna nagrodę tej organizacji.

Filmy prezentowane w konkursie międzynarodowym oceniane będą także przez Jury Dziecięce, które przyzna swoją nagrodę: Marcina oraz wyróżnienia: Marcinki.

Filmy biorące udział w konkursie krajowym oceniane będą przez profesjonalne jury, powołane przez Dyrektora Festiwalu.

Jury konkursu krajowego przyzna następujące nagrody:

 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego,

 • Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego reżysera,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego aktora,

 • Poznańskie Koziołki dla najlepszego odtwórcy roli dziecięcej,

 • Poznańskie Koziołki dla autora najlepszego opracowania plastycznego w filmie animowanym,

 • Poznańskie Koziołki za animację,

 • Poznańskie Koziołki za muzykę,

 • Poznańskie Koziołki za scenografię,

 • Poznańskie Koziołki za scenariusz,

 • Poznańskie Koziołki za zdjęcia.

Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Filmy - zdobywcy Poznańskich Srebrnych Koziołków w konkursie krajowym - zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie międzynarodowym, o ile są zrealizowane na taśmie 35 mm. Jeżeli filmy te zostały wcześniej zakwalifikowane przez Dyrektora Festiwalu, to jury może w to miejsce zgłosić do konkursu międzynarodowego dwa inne polskie tytuły.

Filmy prezentowane w konkursie krajowym oceniane będą także przez Jury Dziecięce, które przyzna swoją nagrodę: Marcina oraz wyróżnienia: Marcinki.

10. Filmy zagraniczne będą prezentowane w wersji oryginalnej z listą dialogową czytaną symultanicznie przez profesjonalnych lektorów.

Kopie filmów powinny być przesyłane w wersji oryginalnej, jeżeli to możliwe z napisami w języku angielskim. Listy dialogowe należy wysyłać w języku oryginału. Jeżeli kopia posiada napisy w języku angielskim, to lista dialogowa powinna być w tym języku.

11. Kopie filmów zakwalifikowanych do Festiwalu należy nadsyłać na adres:

XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci Ale kino!

Centrum Sztuki Dziecka

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Termin nadsyłania kopii filmów upływa 4 maja 2000.

Koszty wysyłki pokrywa wysyłający kopię. Koszty transportu powrotnego oraz ubezpieczenia pokrywa Festiwal. Ubezpieczenie od zniszczenia i kradzieży, do pełnej wartości kopii podanej w karcie zgłoszenia, obejmuje okres od przekazania Festiwalowi kopii przez przewoźnika przywożącego do momentu odbioru kopii przez przewoźnika odwożącego. Kopie zostaną odesłane w ciągu 14 dni od zakończenia Festiwalu, chyba że uzgodniono inaczej.

Organizator Festiwalu zwraca się z prośbą o nadanie z chwilą wysłania kopii, a niezależnie od listu przewozowego, faxu lub telegramu informującego o dacie wysłania, nazwie przewoźnika i numerze przewozu. Listy dialogowe filmów zagranicznych należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu.

12. Zgłoszenie filmu do Festiwalu oznacza akceptację powyższego regulaminu.

13. Decyzje w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do Dyrektora Festiwalu. W sprawach spornych obowiązują przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
  

 

REGULATIONS

1. The 18th International Festival of Films for Children Ale kino! will be held in Poznań from 15 to 20 May 2000 under the auspices of:

 • Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland,

 • State Committee of Cinematography,

 • City of Poznań,

 • Polish Television SA.

2. The Festival is organised by the Children’s Art Centre in co-operation with State Film Organisation Film-Art, ”Zamek” Cultural Centre and others.

3. The Festival aims at presentation and promotion of interesting films for children, at stimulating their distribution and establishing a discussion forum for film artists, critics and young audience. It is also an important instrument of cultural education of children, as it both makes the shows accessible to wide audiences and provides a variety of educational forms which precede and accompany the event.

4. The Festival comprises the following sections:

 • national competition,

 • international competition,

 • information section,

 • retrospective and special presentations,

 • Ale kino! - Workshops - all-year round film workshops for children.

5. Foreign films as well as Polish films entered for the national competition, which meet the conditions specified below, may be entered for the international competition:

 • live-action or animation, with no length restrictions,

 • produced in 1998, 1999 and 2000,

 • be not exclusively of educational, scientific or advertising nature,

 • 35 mm tape, exclusively with optical sound recording.

Films that have already participated or been awarded prizes at other festivals may also be entered for the competition.

6. To enter for the national competition, films need to meet the following requirements:

 • live-action or animation with no length restrictions,

 • made by a Polish director and Polish producer,

 • produced in 1999 and 2000,

 • be not exclusively of educational, scientific or advertising nature,

 • on 35 mm tape, exclusively with optical sound recording or on magnetic tape recorded in a professional system.

Films that have already participated or been awarded prizes at other festivals may also be entered for the competition.

Films may be entered for the competition by producers and distributors.

7. Selection of the films for the Festival will be made by the Director of the Festival. All entrants will be informed whether their films have or have not been entered in the Festival by 30 March 2000.

8. Films are entered for the Festival by means of a special entry form. Entry forms should be submitted not later than 1 March 2000. A VHS cassette, in the case of a foreign film - with English subtitles or accompanied by script in English, should be enclosed with the form.

Upon entering the film for the Festival, the following materials should be sent:

 • synopsis, not longer than 1/2 of a typewritten page,

 • biography and filmography of the director,

 • promotional materials including press reviews, stills and posters.

9. Awards.

Films participating in the international competition will be evaluated by an international Jury appointed by the Director of the Festival, consisting of cinema experts and professionals.

The International Competition Jury shall award the Grand Prix - Golden Poznań Goats for the best film.

In addition, the Jury of the international competition shall award the following prizes:

 • Silver Poznań Goats for the best live-action film,

 • Silver Poznań Goats for the best animation film,

 • Poznań Goats for the best director,

 • Poznań Goats for the best actor,

 • Poznań Goats for the best child-actor,

 • Poznań Goats for the author of the best design in animation film,

 • Poznań Goats for the animation,

 • Poznań Goats for the music,

 • Poznań Goats for the set design,

 • Poznań Goats for the script,

 • Poznań Goats for the photography.

At its discretion the Jury may also award additional distinctions.

The International Centre of Films for Children and Young People (CIFEJ) shall appoint its own Jury for the international competition. This Jury shall award the CIFEJ prize.

Films presented in the international competition shall also be evaluated by the Children’s Jury which shall award the Marcin Prize and Marcinek distinctions.

Films participating in the national competition will be evaluated by a Jury appointed by the Director of the Festival, consisting of cinema experts and professionals.

The Jury of the national competition shall award the following prizes:

 • Silver Poznań Goats for the best live-action film,

 • Silver Poznań Goats for the best animation film,

 • Poznań Goats for the best director,

 • Poznań Goats for the best actor,

 • Poznań Goats for the best child-actor,

 • Poznań Goats for the author of the best design in animation film,

 • Poznań Goats for the animation,

 • Poznań Goats for the music,

 • Poznań Goats for the set design,

 • Poznań Goats for the script,

 • Poznań Goats for the photography.

At its discretion the Jury may also award additional distinctions.

Films awarded Poznań Silver Goats in the national competition will be entered for the international competition provided they are in a 35 mm format. If these films have already been selected by the Director of the Festival, then the Jury may instead put forward two other Polish movies for the international competition.

Films presented in the national competition shall also be evaluated by the Children’s Jury which shall award the Marcin Prize and Marcinek distinctions.

10. Foreign films will be presented in the original version with the script read simultaneously by a professional script reader.

Copies should be sent in the original version if possible with subtitles in English, in which case the script should be in the language of the subtitles.

11. Prints of the films selected for the Festival should be sent to the following address:

The 18th International Festival of Films for Children Ale kino!
Children’s Art Centre
Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Poland

The deadline for submitting prints of the films is 4 May 2000.

Postage will be paid by the sender. Return postage and insurance will be paid by the Festival. The insurance covering theft and damage to the full value of the print indicated in the entry form is valid for the period from the receipt of the print by the Festival from the delivering carrier till the receipt of the print by the returning carrier from the Festival. Prints will be dispatched within 14 days from the Festival end, unless agreed otherwise.

The Festival requests that apart from the bill of lading, a fax or telegram indicating the date of dispatch , name of carrier and freight number should be sent,. The scripts of foreign films should be sent immediately after the confirmation that the film has been selected by the Festival.

12. Entering a film for the Festival shall be construed as acceptance of the above regulations.

13. Any issues not covered by these regulations will be decided by the Director of the Festival. The Polish Civil Code shall apply in case of any dispute.
  

  
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót